Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • 投資人關係

投資人關係

 • Quarter IV/2019 Financial ReportJan 10, 2020 | Download
 • Audited 2019 VPDF Financial ReportDec 31, 2019 | Download
 • Audited 2019 HTDF Financial ReportDec 31, 2019 | Download
 • Quarter III/2019 Financial ReportOct 10, 2019 | Download
 • Dismissal/Appointment of the Head of Internal ControlOct 01, 2019 | Download
 • Quarter II/2019 Financial ReportJul 16, 2019 | Download
 • Appointment of Deputy General DirectorJul 04, 2019 | Download
 • Audited the first half-2019 Financial ReportJun 30, 2019 | Download
 • Audited Capital Adequacy ReportJun 30, 2019 | Download
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toánJun 17, 2019 | Download
 • Quarter I/2019 Financial ReportApr 18, 2019 | Download
 • Audited 2018 Financial ReportMar 18, 2019 | Download
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toánMar 18, 2019 | Download
 • Quarter IV/2018 Financial ReportJan 14, 2019 | Download
 • Audited Capital Adequacy ReportDec 31, 2018 | Download