logo

THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Công ty QLQ Phú Hưng

Báo cáo Tài chính Quý II/2020. (ngày đăng: 17/07/2020) (download)

Báo cáo Tài chính Quý I/2020. (ngày đăng: 16/04/2020) (download)

Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán (ngày đăng: 17/03/2020) (download)

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán (ngày đăng 17/03/2020) (download)

Báo cáo Tài chính Quý IV/2019. (ngày đăng: 16/01/2020) (download)

Báo cáo Tài chính Quý III/2019. (ngày đăng: 11/10/2019) (download)

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 đã kiểm toán (ngày đăng 07/08/2019) (download)

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 đã kiểm toán(ngày đăng 07/08/2019) (download)

Báo cáo Tài chính Quý II/2019. (ngày đăng: 16/07/2019)  (download)

Báo cáo Tài chính Quý I, năm 2019 (ngày đăng 22/04/2019) (download)

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán (ngày đăng 26/03/2019) (download) 

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (download)

Báo cáo Tài chính Quý VI, năm 2018 (ngày đăng 21/01/2019) (download)

Báo cáo Tài chính Quý III, năm 2018 (ngày đăng 15/10/2018) (download)

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét (ngày đăng 14/08/2018) (download)

Báo cáo Tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018 đã soát xét (ngày đăng: 14/08/2018) (download)

Báo cáo Tài chính Quý II, năm 2018 (ngày đăng 13/07/2018) (download)

Báo cáo Tài chính Quý I, năm 2018 (ngày đăng 15/04/2018) (download)

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (download)

Báo cáo Tài chính Quý IV, năm 2017 (download)

Báo cáo Tài chính Quý III, năm 2017 (download)

Báo cáo Tài chính Quý II, năm 2017 (download)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 đã kiểm toán (download)

Báo cáo Tài chính Quý I, năm 2017 (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo Tài chính Quý IV, năm 2016 (download)

Báo cáo Tài chính Quý III, năm 2016 (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo Tài chính Quý II, năm 2016 (download)

Báo cáo Tài chính Quý I, năm 2016 (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo Tài chính Quý IV, năm 2015 (download)

Báo cáo Tài chính Quý III, năm 2015 (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo Tài chính Quý II, năm 2015 (download)

Báo cáo Tài chính Quý I, năm 2015 (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC kết thúc ngày 31 tháng 06 năm 2013 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2012 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán  (download)

Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán  (download)

Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (ngày đăng 17/03/2020) (download)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (download)

Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (ngày đăng 17/03/2020) (download)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (download)

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (download)

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT thay Tổng Giám đốc(ngày đăng: 22/05/2020). (download)

Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 2019(ngày đăng: 28/04/2020). (download)

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 V/v: Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm thành viên BKS & thay đổi địa chỉ công ty (ngày đăng: 21/02/2020). (download)

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ từ ngày 01/10/2019. (download)

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới từ ngày 04/07/2019 (ngày đăng 04/07/2019) (download)

Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (ngày đăng 22/06/2018) (download)

Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng xin công bố thông tin về việc thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên với nội dung như trong giấy phép đính kèm, ngày 07/06/2018 (download)

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017, ngày 17/04/2018 (download)

Thành lập quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông ngày 06/07/2017 (download)

Quyết định bổ nhiệm/ miễn nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ ngày 12/05/2017 (download)

Nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 2016 (download) và biên bản họp (download) (Ngày đăng: 05/05/2017)

Thành lập quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (download) (Ngày đăng: 11/04/2016)

Điều lệ công ty (download) (Ngày 06/04/2016)

Quyết định bổ nhiệm/ miễn nhiệm KTT ngày 01/04/2016 (download)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (download) (Ngày đăng: 30/10/2015)

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (download) (Ngày đăng: 03/09/2015)

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (download) (Ngày đăng: 10/09/2014)

Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 2013 (download) (Ngày đăng: 25/04/2014)

Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 2015 (download) (Ngày đăng: 06/04/2014)

UBCK chấp nhận việc đóng cửa văn phòng đại diện TP.HCM của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng (download) (Ngày đăng: 31/12/2013)

UBCK chấp thuận việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng (download) (Ngày đăng: 31/12/2013)

UBCK chấp nhận việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng (download) (Ngày đăng: 06/12/2013)

Đại HĐCĐ bất thường lần 5 năm 2013 thông qua việc sửa đổi điều lệ về bổ sung nghiệp vụ kinh doanh (download) (Ngày đăng: 16/10/2013)

UBCK chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng (download) (Ngày đăng: 09/08/2013)

Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 2012 (download) (Ngày đăng: 23/04/2013)

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (download) (Ngày đăng: 23/04/2013)

UBCK chấp thuận việc thay đổi tên công ty (download) (Ngày đăng: 14/03/2013)

Thay đổi tổng giám đốc và kế toán trưởng (download) (Ngày đăng: 08/01/2013)

Thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng đại điện (download) (Ngày đăng: 12/12/2012)

Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới, Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Trưởng văn phòng đại diện (download) (Ngày đăng: 19/10/2012)

UBCK chấp thuận nguyên tắc giao dịch chuyển nhượng thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 10% vốn điều lệ (download) (Ngày đăng: 27/09/2012)

Báo cáo Tài chính Quý I/2020 (ngày đăng: 16/04/2020)

Home Quan hệ nhà đầu tư Công bố thông tin