logo

Ông Ho, Feng Tao | Tổng giám đốc

Thạc sĩ Khoa học Thống kê Bảo hiểm, Đại học Boston, Hoa Kỳ
Cử nhân Kinh tế, Đại học Feng Chia, Tai Chung, Đài Loan

Ông Ho Feng Tao là thành viên HĐQT và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần QLQ Phú Hưng vào năm 2013.Trước đó, Ông từng là Trợ lý Đặc nhiệm cho Chủ tịch Công ty Cổ phần CX Technology Đài Loan từ năm 2008. Ngoài ra, Ông nguyên là Phó phòng đại diện Guam và là Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Saipan từ 2007 đến 2008. Từ năm 2000 đến 2007, Ông là Trưởng Phòng Đại diện Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam và có kinh nghiệm 11 năm làm việc tại phòng Xử lý Tổn thất của Chung Kuo từ 1989.

Home Giới Thiệu Nhân sự Ban giám đốc