logo

Ông Lu, Hui-Hung | Tổng giám đốc

Cử nhân Kinh tế học, Đại học Quốc lập Đài Loan, Đài Loan

Home Giới Thiệu Nhân sự Ban giám đốc