logo

Nhà đầu tư có thể có những mục tiêu đầu tư khác nhau. Những mục tiêu này có thể khái quát hóa thành ba loại chính là tăng trưởng vốn, thu nhập ổn định và bảo toàn vốn. Các loại hình quỹ đầu tư có thể có những mục tiêu đầu tư khác nhau. Mỗi quỹ đầu tư do PHFM cung cấp sẽ hướng tới một hay một số trong những mục tiêu đầu tư này.


 
Home Quỹ đầu tư