Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán31/12/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201531/12/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 2011530/09/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán30/06/2015 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán30/06/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201530/06/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201530/03/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán31/12/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2014 đã kiểm toán31/12/2014 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán30/06/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán30/06/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 201328/03/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 201328/03/2014 | Download
 • Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 201313/08/2013 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 201313/08/2013 | Download