Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201708/01/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201706/10/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201705/07/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201717/04/2017 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã kiểm toán14/03/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán03/03/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201601/01/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201630/09/2016 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán30/06/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán30/06/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201630/06/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201630/03/2016 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã kiểm toán31/12/2015 | Download