Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính quý II năm 201916/07/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201930/06/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính30/06/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán17/06/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201918/04/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán18/03/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán18/03/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201814/01/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán trong ngày31/12/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201812/10/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán06/08/2018 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán06/08/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201806/07/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201817/04/2018 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán16/03/2018 | Download