Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 15/10/202115/10/2021 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 và Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông23/09/2021 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 và Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam23/09/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông08/09/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam08/09/2021 | Download
 • CBTT về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ngày 27/08/202127/08/2021 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 202127/08/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (soát xét) và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 (soát xét)13/08/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 202105/08/2021 | Download
 • CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 26/07/202126/07/2021 | Download
 • CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng) năm 202121/07/2021 | Download
 • Báo Cáo Tài Chính Qúy 2/202114/07/2021 | Download
 • CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam09/06/2021 | Download
 • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Freshfields07/06/2021 | Download
 • Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202029/04/2021 | Download