Accountability and transparency to

INVESTORS

Announcement

 • (Tiếng Việt) CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2021Jul 26, 2021
 • Disclosing the Report on corporate governance (6 months) in 2021Jul 21, 2021 | Download
 • (Tiếng Việt) CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía NamJun 09, 2021
 • (Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với FreshfieldsJun 07, 2021
 • (Tiếng Việt) Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020Apr 29, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của quỹ đầu tư phát triển Hằng ThôngApr 29, 2021
 • CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên và danh sách thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư Triển Vượng Việt NamApr 23, 2021 | Download
 • Disclosure of information about the Annual General Meeting of Investors’ documents of the Investment and Development Fund of Hang Thong (29/04/2021)Apr 16, 2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ngày 23/04/2021Apr 15, 2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021Apr 08, 2021 | Download
 • Resolution and Minute of the Board of Director to investment in bondsDec 23, 2020 | Download
 • Resolution and Minute of the Board of Director to replace the General DirectorMay 22, 2020 | Download
 • Resolution and Minute of the 2019 Annual General Meeting of ShareholdersApr 28, 2020 | Download
 • Minute of the 1st Irregular General Meeting of Shareholders in 2020: Dismissal/Appointment of Supervisory Committee’s member & Change in company’s addressFeb 21, 2020 | Download
 • Dismissal/Appointment of the Head of Internal ControlOct 01, 2019 | Download